გამომცემლობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენელი ნაწილია. მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო, სასწავლო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას.