გამომცემლობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენელი ნაწილია. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო, სასწავლო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას. დამატებითი ცნობები
პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის უზრუნველყოფა და სამართლებრივი სტატუსი